الفبای آهنربایی فارسی

چکیده معرفی محصول: 
یادگیری شکل و املای کلمات به شیوه ای غیر از نوشتن که حاوی تمام اشکال مختلف حروف الفبای فارسی و همچنین حروف و علائم مصوت ها به صورت مغناطیسی است. با توجه به اینکه از هر حرف چند عدد وجود دارد، کودک میتواند هر کلمه یا جمله ای را که مایل است،بسازد. بدلیل دارا بودن صفحه وایت بردی توانایی نوشتن کلمات با ماژیک وایت برد نیز امکان پذیر است.

 اعتبارنامه