سوزنی دوختنی هوشیار

قیمت وسیله: 
100000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول جهت آموزش توالی مستفیم و معکوس اعداد، جمع وتفریق، الگویابی، آموزش محور، تقویت حافظه کوتاه مدت، حافظه فعال و کاری دانش‌آموزان ایجاد محیطی پرنشاط در کلاس جهت آموزش به صورت فردی وگروهی طراحی و تولید شده است.

 اعتبارنامه