محور

قیمت وسیله: 
300000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول به منظور درک مفهوم "محور اعداد" برای دانش‌آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی طراحی و تولید شده است. از ویژگی‌های آن عبارت است از: ایجاد جذابیت جهت تمرین عملیات جمع و تفریق؛ ارائه محور اعداد به صورت حجمی.

 اعتبارنامه