دانگو

قیمت وسیله: 
250000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این فلش‌کارت آموزشی حاوی 32 کارت به اندازه a6 می‌باشد که هر فلش‌کارت به چهار قسمت (دو قسمت جلوی کارت و دو قسمت دیگر پشت کارت) تقسیم شده است. برخی ویژگی‌ آن عبارت است از:‌ ـ وجود تمرین‌های متعدد در هر قسمت برای افزایش میزان دقت و تشخیص و تمییز کودکان، رفع چالش‌های موجود در یادگیری، یادگیری آسان. از آنجایی که دقت،تشخیص و تمییز زیربنای اصلی برای یادگیری است،بران شدیم تا با طراحی تمرینات متنوع ،چالش های موجود در یادگیری را رفع کنیم و یادگیری را ساده سازیم. این مجموعه کاربردی برای همه کودکانی که عملکرد پایین‌تری در امر یادگیری نسبت به کودکان دیگر دارند قابل استفاده است.

 اعتبارنامه