بازی، سرعت، ریاضی

قیمت وسیله: 
450000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول آموزشی از آبان 1391 با مجوز شماره 101/60/17955 مورخ 1391/08/20 فعالیت خود را با عنوان «ذهنی‌ساز و سرعت‌بخش» (کدمحصول: ک.ع.الف ـ 149 نامه شماره 101/60/7112 مورخ: 1390/03/31) با هدف ذهنی سازی و سرعت بخشی به انجام عملیات چهارگانه و پایه ریاضی یعنی جمع و تفریق‌های نوع اول ونوع دوم ونیز ضرب؛ تقسیم‌های اساسی برای دانش‌آموزان دوره ابتدایی آغاز نموده بود. سایر اهداف تولیدکننده این وسیله آموزشی عبارت‌اند از: شناخت و درک مفهوم اعداد؛ آموزش جمع و تفریق به روش فرایندی و تکنیکی؛ کاربرد آموخته ها در عمل. پرورش مهارت‌های گروهی و تعامل،پر بار کردن اوقات فراغت کودکان و غیره را در قالب یک فعالیت مفرح(بازی).

 اعتبارنامه