هجاخوانی چارتی

قیمت وسیله: 
300000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این وسیله جهت تقویت توانایی ترکیب صامت ها و مصوت ها طراحی شده و از آنجا که تمامی ترکیبات احتمالی قابل پیش بینی را می تواند پوشش دهد ، لذا به دانش آموزان کمک می کند تا مجموعه ای گسترده از واژگان معنادار و فاقد معنا را طبق نظر مربی خود بسازند و از آنجا که برخی از دانش آموزان ابتدایی - چه در پایه های نخستین و یا پایه های بالاتر - ممکن است در خواندن ( از ترکیب حروف و ساخت کلمات تا روان خوانی آن ها ) مشکل داشته باشند ، در نتیجه می توان آن را مناسب برای دوره ابتدایی بطور اعم در نظر گرفت .

 اعتبارنامه