کدوم شکل ... ؟ کدوم طرح ...؟

قیمت وسیله: 
1500000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
ابزار موجود که به عنوان وسیله‌ای جهت تقویت انواع استدلال با سطوح دشواری مختلف در قالب 3 کتابچه طراحی شده، قصد دارد این وجه از فرآیندهای شناختی را ـ با درنظرگیری میزان اهمیت آن در زندگی گروه‌های هدف ـ پرورش داده و ارتقا بخشد.

 اعتبارنامه