جدول دوره‌ای عناصر

قیمت وسیله: 
150000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
جدیدترین ، به روزترین و کاملترین جدول تناوبی عناصر میباشد. در این جدول عدد اتمی، عددجرمی، چگالی، نقطه ذوب و جوش، الکترونگاتیوی،اعداد اکسایش، آرایش الکترونی، اسم فارسی، اسم انگلیسی، نماد عنصر، حالت عنصر، پرتوزا بودن یا نبودن عنصر وطبیعی یا مصنوعی بودن عنصر مشخص شده است.

 اعتبارنامه