کارت ضرب

قیمت وسیله: 
200000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این مجموعه پایضرب 2-9 را دارا میباشد . و هر پایه از ضرب دارای رنگ متفاوتی میباشد. هدف از طراحی این بازی تمرین و تکرار و به خاطر سپاری ضرب در قالب بازی گروهی و فردی با استفاده از دو حواس بینایی و شنوایی میباشد.

 اعتبارنامه