قلم هوشمند مدارس

قیمت وسیله: 
1580000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
محصول فوق، قلم هوشمند مدارس، حاوی محتوای صوتی کتاب گویا تولید شده توسط سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش بوده و توسط برچسب های هوشمندی که کدگذاری شده قابل استفاده می باشد.

 اعتبارنامه