وسیله آموزشی توانا

قیمت وسیله: 
350000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
با وجودبسته ی اموزشی ترکیبهای توانا دیگرنگران یادگیری ،خواندن ونوشتن نواموزان خود نباشید .این بسته مخصوص کتاب فارسی اول میباشدو راهکاری مناسب برای یادگیری بهتر وعمیق فارسی میباشد که هم درکلاس وهم منزل همراه باتدریس اموزگارمیتوان ازان استفاده کرد

 اعتبارنامه