متوسطه دوم(نظری)

اپلیکیشن آموزشی بینا پلاس

اپلیکیشن آموزش 3 سویه دانش آموزان، والدین و معلمان جهت آموزش مهارتهای نرم (soft skills) و آزمونهای شناختی جهت افزایش خودآگاهی نسبی برای سه گروه مخاطبان در قالب ویدیوهای آفلاین تهیه شده است. همچنین برای دانش آموزانی که تمایل دارند درخصوص رشته های مختلف (قبل از انتخاب رشته ی دانشگاهی) اطلاعات کسب کنند، ویدیوهای آموزشی تهیه گردیده است. www.binaplus.com آدرس سایت

سامانه نورون

سامانه نورون، بستری برای تسهیل فرایندهای آموزشی و ارائه خدمات به کاربران حوزه آموزش اعم از دانش آموزان، اولیا و کادر مدرسه به صورت هوشمند و سیستماتیک می باشد. به این صورت که کل فرایند آموزشی و اداری دانش آموز در این بستر انجام می شود.