آموزش برخط

سامانه آموزش آنلاین LMS

سامانه آموزش مجازی خدمتی دیگر از گروه تهران ال ام اس در راستای بهرمندی بیشتر موسسات آموزش عالی، آموزشگاه ها و اساتید از سیستم های نوین آموزشی (آموزشگاه آنلاین به همراه کلاس های آنلاین ) بصورت اجاره ماهانه در بسته هایی با تعداد کاربران از 100 کاربر تا 500 کاربر بصورت همزمان می باشد .( در صورت درخواست می توان با تعدا کارران بیشتر نیز ارائه گردد)

نورون

سامانه نورون، بستری برای تسهیل فرایندهای آموزشی و ارائه خدمات به کاربران حوزه آموزش اعم از دانش آموزان، اولیا و کادر مدرسه به صورت هوشمند و سیستماتیک می باشد. به این صورت که کل فرایند آموزشی و اداری دانش آموز در این بستر انجام می شود.