بسته بالابردن توانایی قدرتمندسازی ضرایب هوشی

چکیده معرفی محصول: 
شناساندن انواع مختلف هوش و نحو کار و قدرتمندسازی آنها ست که در نهایت باعث تحولی شگرف در دانش آموز شده و او را با خود آشنا میکند که چه استعداد ها و توانایی هایی داشته ، دارد و خواهد داشت که از آنها بی خبر بوده و به خودباوری و یقین میرسد.

 اعتبارنامه