!- قلم هوشمند بینا : صوتی و تصویری 2- تبلت های اموزشی

قیمت وسیله: 
600000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
@@@@@ 1- قلم : بهترین و سهل الوصول ترین وسیله تکنولوزی روز اموزشی است که تا کنون وجود دارد . در هر زمان و مکان یک فرد میتواند از ان استفاده کند *** از قلم میتوان حتی کلمه بکلمه ویا لغت به لغت قران و یا زبان و با هر موضوعی بتکرار دلخواه استفاده کرد. *** ازقلم تصویری علاوه از استفاده های قلم صوتی از هر محتوی تصویری اموزشی نیز استفاده میشود. ***از قلم در هر مقطع سنی و برای کلیه اعضای یک خوانواده استفاد میشود ***قیمت قلم تصویری 850000 ریل میباشد. ***قلم های یبیسیم دار صوتی و مخصوس کلاسهای درسی با استفاده از تلویزیون در کلاس 20000000ریال میباشد @@@@@ 2 - تبلت : یک و سیله چند منظوره و از تکنولزی روز دنیا است ***تمام کتب درسی را میتوان با تهیه ابلیکیشن های مربوطه چه بصورت " اندروید " و چه " ای او اس " بر روی تبلت و با لمس کردن مطالعه نمود. ***میتوان تمام ابلیکیشن های درسی را روی یک رام تهیه و محصل و یا دیگرن بر روی تبلت های شخصی خود استفاده کنند ***قیمت تبلت ها از تبلت ساده تضمین شده تا بالا ترین مدل 1700000-30000000ریل متغیر است *** قیمت تبلت نمونه بیوست 1700000ریال با متعلغات ان میباشد

 اعتبارنامه