بسته امورشی ریاضی دوم دبستان

قیمت وسیله: 
35000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی: کارت اعداد، تانگرام، ساعت فوم، کاشی کاری/ چکیده:‌ این بسته شامل کارت اعداد، تانگرام، جدول فرایندی محور اعداد، ساعت فوم، کاشی کاری، سکه‌های مختلف می‌باشد.

 اعتبارنامه