مجموعه آموزشی علوم تجربی ابتدایی -مواد و تغییرات آن

قیمت وسیله: 
1375000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
مجموعه آموزشی موضوعی علوم تجربی ابتدایی بخش مواد و تغییرات آن کلیه مباحثی که مربوط به مواد و تغییر حالت آن است را از پایه دوم تا ششم ابتدایی پوشش می‌دهد.

 اعتبارنامه