گاهشمار تاریخ 14 قرن

قیمت وسیله: 
70000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این بولتن خلاصه ای از 18 کتب تاریخی و مذهبی در قالب پوستر بوده که در سه ستون مجزا به ترتیب اسامی پیامبر و جانشینان ایشان در 14 قرن، خلفای اسلامی و پادشاهان ایرانی تا انقلاب اسلامی، حکومت ها و قبایل ایران و خاورمیانه از اسلام تا انقلاب اسلامی می باشد.

 اعتبارنامه