مجموعه اشکال هندسی شادآموز ویژه آموزش مفاهیم کسرها

قیمت وسیله: 
2000000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
مجموعه اشکال هندسی شادآموز تمام مفاهیم کسرها از پایه دوم تا پنجم را شامل میشود. این مجموعه مختص آموزگار و کار در کلاس است ولی برای استفاده فردی دانش آموز هم مانعی نیست.

 اعتبارنامه