طرح ریاضی آسان

قیمت وسیله: 
40000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
از آنجایی که در پایه دوم مطالب مهم و اساسی ریاضی گنجانده شده و نیاز به تمرین دارد و دانش آموزان پایه دوم از لحاظ سنی کوچک می باشند طرح ایجاد شده به صورت پرس درآورده شده تا تمیز و قابل کاربرد تا پایان سال باشد و از طرف دیگر با استفاده از ماژیک وایت برد دانش آموز بتواند به صورت مکرر از آن استفاده نماید از طرف دیگر قابل حمل بوده و در جاهای مختلف که می رود می تواند استفاده کند از آنجایی که این طرح حمل آسان و هزینه ی پایینی نیز دارد قابل گسترش در اکثر مناطق آموزش و پرورش بوده تا بتوان به امر یادگیری کمک بیشتری نمود .هر 10 درس از کتاب ریاضی در یک لوحه فشرده می باشد

 اعتبارنامه