الکتریسیته ساکن

قیمت وسیله: 
660000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
هدف کلی فصل نهم کتاب علوم تجربی پایه هشتم متوسطه اوّل این است که دانش آموز با الکتریسیته و برخی از قوانین آن آشنا شود. درحقیقت طبق این فصل، دانش آموز میبایست انواع بارهای الکتریکی و اثر بارها بر یکدیگر را بازکشف نماید. حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه آزمایشگاه من، بسته « الکتریسیته ساکن» پیشنهاد میشود. در این بسته، دانش آموزان با در اختیارداشتن ابزار بسته و انجام دستورالعملها و طرحهای پیشنهادی مربوط به آن علاوه بر آشنایی با مفهوم الکتریسیته و قوانین حاکم بر بارهای الکتریکی بر یکدیگر، با پدیدههای جالبی از الکتریسیته ساکن رو بهرو خواهند شد که در واقع این پدیدهها به تعمیق هرچه بیشتر مفاهیم الکتریسیته کمک شایانی خواهند کرد.

 اعتبارنامه