مدل چشم و لنزمایع

قیمت وسیله: 
649000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
کلمات کلیدی: آموزش، چشم، تصویر چکیده:‌در این بسته، دانش‌آموزان با اجزای چشم و نحوه تشکیل تصویر و ... آشنا می‌شوند.

 اعتبارنامه