شناور دست ساز

قیمت وسیله: 
440000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
هدف کلی فصل پنجم کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه اوّل این است که دانشآموز با اهمیت نیرو در زندگی، نیروهای متوازن و خالص و قوانین نیوتون آشنا شود. از طرفی از دانش آموز انتظار میرود با برخی از نیروها مانند وزن و اصطکاک نیز آشنا شده و عوامل تاثیرگذار در اندازه آنها را بشناسد. حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه آزمایشگاه من بسته «شناور دست ساز» پیشنهاد میشود. در این بسته، دانش آموزان با نوع جدیدی از نیرو به نام «نیروی شناوری» آشنا میشوند که در زندگی روزمره، بسیار با آن سر و کار دارند. از طرفی با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعملها و طرح پیشنهادی مربوط به آن، علاوه بر شناخت هرچه بهتر نیروی شناوری عواملی را که در شناوری اجسام نقش بسزایی دارند مثل چگالی جسم، وزن جسم و ...، بازکشف میکنند.

 اعتبارنامه