حرکت ربات با فشار آب و هوا

قیمت وسیله: 
605000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
یکی از اهداف فصل هشتم کتاب علوم تجربی پایه نهم متوسطه اوّل این است که دانش آموز با مفهوم فشار در مایع و عوامل مؤثر بر آن آشنا شود. از طرفی انتظار میرود دانش آموز اصل پاسکال را به عنوان یکی از مهمترین ویژگیها درباره فشار مایعها فراگیرد. حال با توجه به هدف کتاب درسی از مجموعه آزمایشگاه من، بسته «حرکت ربات با فشار آب و هوا» پیشنهاد می شود. در این بسته، دانشآموزان با در اختیار داشتن ابزار بسته و انجام دستورالعملها و طرح پیشنهادی مربوط به آن علاوه بر فراگیری مفهوم اصل پاسکال، تفاوت انتقال فشار در مایعات و گازها (هوا) را درک میکنند.

 اعتبارنامه