چرتکه سورابان

قیمت وسیله: 
90000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصول جهت آموزش محاسبات ذهنی ریاضی توسط چرتکه به کار می رود که باعث برقراری تعادل نیمکره های مغز و افزایش سرعت عمل و دقت می شود.

 اعتبارنامه