مدل DNA

قیمت وسیله: 
1350000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
برای پی بردن به ماهیت ژن‌ها در ساختار DNA می‌باشد. با توجه به اینکه DNA مولکول بسیار طویلی شامل دو رشته است که دو رشته مانند یک زیپ به هم متصل شده‌اند و این دو رشتۀ فنر مانند حول محوری فرضی تابیده‌اند.

 اعتبارنامه