تابلوی حروف الفبای آوینا (فرزانگان تهران)

قیمت وسیله: 
95000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این محصـول ، حاوی 40 کارت دورو می باشد که بر یک روی آن حروف الفبا ، مصـوت ها و علامت تشدید است و بر روی دیگر آن کلمات ساخته شده با همان حروف و مصوت ها و تشدید درج شده است . این کارتها در جدولی بر روی دیوار نصب می شود و دانش آموز هر روز تصویر و کلمات را مشاهده می کند و همزمان با تدریس معلم ، کارت حرف تدریس شده را در جای خودش پشت و رو می کند و با ذهنیت قبلی که از تصاویر داشته ، یادگیری آن حرف برایش آسان و شیرین می گردد.

 اعتبارنامه