ده بر چین

چکیده معرفی محصول: 
جمع ذهنی اعداد و سرعت عمل در انجام محاسبات ریاضی بین اعداد یک الی نه. 132 عدد پولک مقوایی که اعداد 1 تا 9 روی آن نوشته شده. هرگاه جمع دو یا چند پولک رو شده به 10 برسد،بازیکن با گفتن (ده برچین) آنها را به عنوان امتیاز برای خود برمیدارد.

 اعتبارنامه