چوب خط

چکیده معرفی محصول: 
شامل 60 عدد چوب خط پلاستیکی که جهت آموزش مفاهیمی چون: جمع و تفریق، شمارش اعداد،درک دسته بندی و ... استفاده میشود.

 اعتبارنامه