داستان بسازیم

قیمت وسیله: 
64000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
این بازی شامل سه گروه کارت می‌باشد که شامل کلمات، تصاویر و مفاهیم ترافیکی می‌باشد. کودک با انتخاب یک نمونه از هر گروه شروع به ساخت داستانی خلاق می‌کند.

 اعتبارنامه