دیکته کارت تصویری الفبای فارسی

قیمت وسیله: 
250000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
دیکته کارت الفبای فارسی با هدف ایجاد رغبت و علاقۀ بیشتر دانش آموزان نسبت به فعالیت های آموزشی تهیه گردیده است.روش تهیه از دیکته کارت به شرح ذیل می باشد: برای هر یک از نشانه های الفبای فارسی 4 عدد دیکته کارت در نظر گرفته شده است . دانش آموز باید شکل صحیح نشانه را در جای کلمه با توجه به تصویر داده شده بنویسد . تصاویر کارتها به گونه ای انتخاب شده است که دانش آموز نوشتن در نشانه را در ابتدا ، وسط و آخر کلمه تمرین می کند.

 اعتبارنامه