جعبه اعداد

قیمت وسیله: 
200000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
بازی برای گروه سنی 5-10 سال میباشد . هدف از بازی آشنایی با شکل اعداد،شمارش ،جمله نویسی با استفاده از چهار عمل اصلی میباشد و میتوان در فالب بازی محاسبات ریاضی را تمرین و تکرار کرد.

 اعتبارنامه