بسته موزائیکی لگوی آموزشی

قیمت وسیله: 
440000 ريال
چکیده معرفی محصول: 
لگو بسته موزاییکی لگوی آموزشی ( دوره ابتدایی/تولید شرکت ساخت و اندیشه یکتا/ از نظر محتوایی) دوره‌ی‌ Mosaic Set که به اختصار M.Sنامیده می‌شود مخصوص دانش‌آموزان دوم دبستان است. در این دوره دانش‌آموزان با مفاهیم پایه‌ی ریاضی مانند تقارن، تناظر، مقایسه، کار با اعداد و ... به گونه‌ای متفاوت و غیرمستقیم آشنا می‌شوند. هم‌چنین به تجربیات جذابی در حوزه‌ی ترکیب حروف و ساخت کلمات به وسیله‌ی لگو دست می‌یابند.

 اعتبارنامه