دینی

اپلیکیشن مرآت

خودارزیابی‌های مستمر در اپلیکیشن: دانش‌آموزان می‌توانند به ازای هر واحد یادگیری (همان فصل‌بندی و بخش‌بندی کتاب‌های درسی) خودارزیابی‌های مستمر انجام دهند و با تکمیل پازل تسلط بر هر واحد یادگیری، یادگیری خود را تا حد تسلط توسعه دهند. خودارزیابی‌های دوره‌ای در اپلیکیشن: دانش‌آموزان می‌توانند به ازای هر چند هفته یکبار با خودارزیابی‌های دوره‌ای به مرور و جمع‌بندی واحدهای یادگیری بپردازند و یادگیری خود را تثبیت نمایند.