روان‌شناسی

سیستم سنجش و ارزشیابی مرآت (اپلیکیشن و کارپوشه)

برنامه ریزی آموزشی مبتنی بر واحدهای یادگیری (بخش‌بندی کتاب‌های درسی بر اساس اهداف آموزشی)/ خودارزیابی‌های مستمر در هر واحد یادگیری : دانش‌آموزان می‌توانند در اپلیکیشن مرآت در هر زمان، با خودارزیابی‌های مستمر (به دفعات نامحدود و با سوالات متفاوت از بانک سوال هوشمند) به ازای هر واحد یادگیری خودآموزی هدفمند نمایند و با مشاهده نتیجه، پاسخ تشریحی یا فیلم پاسخ و با تکمیل پازل تسلط بر هر واحد یادگیری، یادگیری خود را تا حد تسلط توسعه دهند.